Файлът Prodajbi.xlsx съдържа данни за продажбите на 4 артикула за периода 2001 – 2016 г.

 

Създайте справка, която отговаря на следните изисквания:

-          Представлява документ на български език от 1 страница – размер А4, с пейзажна ориентация, двуколонен текст;

-          Размерът на шрифта на текста и другите обекти в доклада се побират така, че информацията в него да бъде добре структурирана и лесна за четене. В текста трябва да са спазени книжовно езиковите норми на българския език;

 

Справката трябва да съдържа:

-          Центрирано наименование на справката – Справка за продажбите за периода 2001 г. – 2016 г.;

-          Кратко описание на справката, което включва: какво отразява, кои са артикулите...

-          Таблица, в която са въведени средните стойности за всеки един артикул – данните да бъдат закръглени до два знака след десетичната запетая;

-          Информация за годините с най-нисък и най-висок дял на продажбите на артикул 3 за разглеждания период;

-          Диаграма, даваща възможност да се сравнят данните за продажбите на артикул 1 и артикул 4, за първите 5 години от разглеждания период;        

-          Диаграма, представяща тенденцията в изменението на средните продажби на артикулите;

-          Анализ в текстова форма за тенденциите в изменението на средните продажби за всеки от артикулите;

-          Диаграма, представяща дяловете от продажбите на артикул 3 за последните 5 години от разглеждания период;

-          Диаграмите трябва да имат заглавие, обозначение на осите и легенда;

-          Датата на изготвяне на справката;

-          Изготвил справката с място за подпис;

-          Запишете получения документ във файл в PDF формат с име Spravka_**.pdf, където ** е номерът ви в клас

-          Изпратете файла по електронна поща на следния адрес: itweda@abv.bg

 

РЕСУРСИ >>

Готов<<